Register Radicalisering en Terrorisme Expert (RTE)

Register

De post hbo opleiding Radicalisering en Terrorisme is per 1 januari 2019 opgenomen in het Nationaal Beveiligingsregister.

Voorwaarden voor registratie

Eenieder die heeft voldaan aan de relevante eisen in het certificatieplan Radicalisering en Terrorisme worden geregistreerd in het nationale beveiligingsregister.

Eenieder die na het volgen van de post hbo opleiding Radicalisering en Terrorisme het theorie examen Radicalisering en Terrorisme met succesvol resultaat afgesloten en van de IBEX het Diploma Radicalisering en Terrorisme heeft ontvangen.

Geldigheid van het RSIP

De titel RTE (Radicalisering en Terrorisme Expert) is onbeperkt geldig en niet overdraagbaar.

Reglement en Gedragsregels

Eenieder die is ingeschreven in het nationaal beveiligingsregister heeft kennis genomen van het reglement en de gedragsregels die relevant zijn voor dit register.

Gebruik merk RTE

Eenieder die is ingeschreven in dit register is gedurende de geldigheidsperiode van de registratie gerechtigd de kwaliteitsaanduiding RTE (Radicalisering en Terrorisme Expert) achter zijn of haar familienaam te plaatsen.

De inhoud van de opleiding

Wat is Radicalisering en Terrorisme?

De bestrijding van radicalisering en terrorisme is een complexe taak die multidisciplinair wordt aangepakt. Politie, overheidsdiensten en private partijen werken samen vanuit een brede integrale aanpak om de fenomenen zo goed mogelijk te bestrijden en toekomstige aanslagen te voorkomen.

Eén van de onderdelen van de Nederlandse contraterrorisme strategie is het signaleren van waarschuwingsindicatoren door professionals en anderen die de signalen kunnen herkennen. Dit kan namelijk een belangrijke informatiebron zijn om incidenten op tijd te herkennen zodat hierop geanticipeerd kan worden en mogelijk zelfs wordt voorkomen.

De professionals moeten kennis hebben van deze waarschuwingssignalen. ‘Pas als je weet hoe je het kunt herkennen ben je in staat om het te voorkomen’.

Zowel op mondiaal als nationaal niveau is men meer gaan doen aan het voorkomen en bestrijden van terrorisme. De opleiding ‘Radicalisering en Terrorisme’ gaat hier dieper op in.

Wat zijn de belangrijke contra-terrorisme organisaties in Nederland en wat is hun taak? Welke instrumenten worden toegepast om terrorisme tegen te gaan? Daarnaast worden de actuele ontwikkelingen op (inter)nationaal niveau uitvoerig behandeld aan de hand van praktijkcasussen en gastcolleges.

Doel van de Opleiding

De 7-daagse opleiding Radicalisering en Terrorisme heeft als doel om de kandidaten te voorzien van kennis en inzichten op het gebied van terrorisme, radicalisering en proactief handelen in het licht van preventie. 

Na het volgen van de opleiding zijn de deelnemers radicalisering en terrorisme expert en gerechtigd om de letters RTE achter de familienaam te plaatsen.

Diploma en Examen

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen dat wordt beheerd en afgenomen door een onafhankelijke examencommissie en examenbureau (IBEX). Wanneer een cursist slaagt voor dit theorie-examen volgt er inschrijving in het nationaal beveiligingsregister en mag de titel Radicalisering en Terrorisme Expert worden gedragen, met de letters RTE geplaatst achter de familienaam. 

Opleiders